برنگریB a r n e g a r i

شیوه جامع هماهنگ سازی ذهن – بدن

و همسویی با طبیعت

 

 بسیاری از آدم ها نمی دانند که دقیقا در زندگی چه می خواهند، و از این حالت رنج می برند، زیرا که حس می کنند آن چه باید باشند نیستند.

برای این که بدانیم واقعا در این زندگی چه می خواهیم و چه کاره ایم باید بر درونمان نظاره (Meditation) کنیم. باید بَرنِگری کنیم تا دوباره به شادی و شور زندگی باز گردیم.

ادامه مطلب: برنگری

روند کلاس های برنگریاین روش به صورت هفته ای یک جلسه دو ساعت و نیمه برگزار می شود. و مجموعا 5 جلسه می باشد

 

 آموزش برنگری و تکنیک های موثر آن در سه سطح کلی؛ بدن، احساس (انرژی) و ذهن تدوین گردیده است. که به توضیح آن می پردازیم؛

ادامه مطلب: روند کلاس های برنگری

 

ویژگی روش برنگریبَرنِگری شیوه ای از آموزش مراقبه (Meditation) به روش اساتید سایت همسو است. روش برنگری سایت همسو به ابعاد بدن، احساس و ذهن می پردازد. اما بخش ذهن بسیار حائز اهمیت است. بنابراین ویژگی خاص روش برنگری یکی ابعاد جامع آن برای تاثیر در جنبه های مختلف زندگی است و دوم شیوه روبرو شدن با ذهن و مدیریت آن که در پایین کمی توضیح داده خواهد شد؛

ادامه مطلب: ویژگی روش برنگری