زندگی سلامت (آیورودا)H e a l t hy   L i f e

زندگی سلامت : بر اساس آیورودا

این آموزش هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری برگزار می شود.

اولین بخش آموزش زندگی سلامت، توجه بر بدن فیزیکی و شعور درون آن است. این بخش را زندگی سلامت می نامیم.

شناخت ساز و کارهای شعور طبیعت در بدن بیشتر از هر کالبد دیگر قابل درک است. توجه به بدن و همراه کردن فعالیت های بدنی  با شعورطبیعت اهمیت بارزی در سلامتی و رشد روانی ما دارد. در واقع ما از طریق بدن فیزیکی است که در این دنیای فیزیکی حضور داریم و در ارتباط با زندگی هستیم.  واضح ترین بخش دنیای پیرامون در سطح فیزیکی آن است  چون این سطح ملموس تر است. در بخش آموزشی مربوط به بدن ، ما با سرفصل های متنوعی روبرو خواهیم شد:

 

ادامه مطلب: زندگی سلامت (آیورودا)