کتاب راه ریکیراه رِیکی

کتابچه آموزش پیشرفته ریکی

به همراه راهنمای دوره استادی

 

(با شناخت اهداف ژرف ریکی، به تجربیات ریکی خود معنا بخشید)

نویسندگان: نادیا صحت و فرزاد ابراهیمی

140 صفحه، اردیبهشت91کتاب آشپز از دیگ بیرون بیاآشپز، از دیگ بیرون بیا

(آموزش روش بَرنِگری)

موضوع کتاب: رموز مراقبه، مدیریت ذهن و موفقیت

نویسنده: فرزاد ابراهیمی

92 صفحه، اردیبهشت 91

 

کتاب عکسبرداری از هالهکتاب عکسبرداری از هاله

کتابچه راهنمای تفسیر عکس هاله

آشنایی با دستگاه ای، آی، اس و عکسبرداری هاله

نویسندگان: نادیا صحت و فرزاد ابراهیمی

تعداد صفحه:136

مهر 1392