شاید لمس مستقیم کالبد انرژی برای خیلی ها مشکل باشد که البته با تمرین های مختلف می توان در لمس آن پیشرفت کرد. اما تجربیات حسی مربوط به این بدن برای اکثریت انسان ها شناخته شده است. به عنوان مثال وقتی کسی از کنار شما رد می­شود، اگر با حس های­تان عمیقا آشنا باشید، به خوبی موج او و کیفیتش را حس می کنید.

 

گاهی افراد مختلفی که از پشت سر شما رد می شوند، بدون آن­که به آن ها نگاه کرده باشید حس های متفاوتی را برای شما ایجاد می کنند. این حس های مختلف ناشی از کیفیات متفاوت انرژی های این افراد است.

 البته سوی دیگر این تجربه نیز خود شمایید. حدس می زنید با چه ابزاری امواج دیگران را حس می کنید؟ شما با بدن انرژی تان قادر به این کار هستید.

گاهی متوجه یک سنگینی خاص در خود می­شوید، برمی­گردید و می­بینید که شخصی به شما زل زده است. شما سنگینی نگاهش را لمس کرد ­اید.

ممکن است نسبت به یکی از آشنایان حس خوبی نداشته باشید. یعنی با حضور او حس ناخوشایندی در درون تان شکل می گیرد. حال در یک مهمانی نشسته اید و این فرد وارد می شود. شما همان حس همیشگی را بسیار خفیف تجربه می کنید. فاصله این شخص با شما کم می شود و در دو متری شما می نشیند. حال حس شما بسیار قوی تر می شود. او فاصله اش کمتر شده و بر روی مبل کنار شما می نشیند، در این لحظه کیفیت میدان انرژی این شخص را به خوبی لمس می کنید و شاید ترجیح دهید از کنار او بلند شوید. البته این تجربه در مورد حس های خوشایند نیز وجود دارد. قوی شدن حس تان که ناشی از کم شدن فاصله با او است، تجربه ای ناشی از حس لایه های مختلف بدن انرژی است.

در تکنیک های ساده ای که برای لمس بدن انرژی از طریق دست به پرتوجویان ارائه می شود، بسیاری از آن ها به راحتی لایه های بدن انرژی را حس می کنند.  آن ها تفاوت ارتعاش این لایه ها را مشابه بالشتک های هوا تجربه کرده و یا حس درون دست شان شروع به تغییر می کند.