• ..................... عکسبرداری از هاله انرژی با روش علمی

  می توانید با یک تماس وقت رزرو کنید و از کیفیات میدان انرژی و چاکراهای خود باخبر شوید. با ارائه 40 صفحه گزارش فارسی از شرایط هاله و چاکراهای شما

 • ........................... دریافت و انتقال انرژی کیهانی

  همه قابلیت دارند تا انرژی کیهانی را دریافت کنند و برای سلامت خود و دیگران به کار گیرند

 • ............ چقدر به زندگی سلامت فرزندان تان اهمیت می دهید؟

  خانواده خود را با دانش همسویی با طبیعت آشنا کنید.

 • ........................ تغذیه مناسب برای جسم و ذهن

  با غذا ارتباط شعورمندی برقرار کنید تا بدن پیام درستی به شما بدهد.

 • ................................... مراقبه و موفقیت

  برای شادی درونی نیاز به روش سکوت ذهن و شناخت واقعیت خود است. روشی که آگاهی را توسعه دهد

 • ...................................... هاله و چاکراها

  سلامت میدان انرژی، موجب افزایش شادابی و آرامش شما است

 • ................................ چرا باید ریکی کار کنیم؟

  ریکی شیوه سادگی و تعادل در انرژی و احساسات

 • .......................... محدودیت سنی وجود ندارد

  همه می توانند مراقبه کنند و به آرامش عمیق درونی دست یابند

 • ................................ طبیعت، تو را می خواند

  .